Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (e-shop)

                                                                                                   

 1. Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Kartonvina (www.kartonvina.cz) stanoví obchodní podmínky mezi správcem - prodávajícím a objednatelem - kupujícím (dále jen „VOP").

 

 1. Správcem - prodávajícím v internetovém obchodě Kartonvina je společnost MAJESTIC s.r.o., IČ: 02016699, se sídlem Českomoravská 1181/21, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214365, 260502314/0300 – název banky: ČSOB, SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ11 0300 0000 0002 6050 2314 (dále jen „Prodávající“).

 

 1. Objednatelem - kupujícím v Internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů) (dále jen „Kupující“).

 

 1. Je-li Kupujícím fyzická osoba - nepodnikatel, v objednávce tato osoba uvede zejména své jméno, příjmení, adresu bydliště, včetně adresy, kam má být zboží doručeno (je-li doručovací adresa odlišná od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailovou adresu a potvrzení, že je jí více než 18 let. Je-li Kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, v objednávce tato osoba uvede svou obchodní firmu, sídlo, resp. adresu místa podnikání, IČO, DIČ, včetně adresy kam má být zboží doručeno (je-li doručovací adresa odlišná od adresy sídla, resp. místa podnikání), telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že objednávka nebude mít náležitosti podle tohoto ustanovení VOP, je Prodávající mimo jiné oprávněn objednávku nepřijmout.

 

 1. V případě zájmu o koupi zboží od Prodávajícího je Kupující povinen zvolit a specifikovat další parametry požadovaného zboží (zejména množství, druh apod.). Fotografie zboží mají ilustrační charakter. V případě nesprávného výběru Prodávající neodpovídá Kupujícímu za takto vzniklou škodu a není povinen Kupujícímu kompenzovat finanční ztrátu, případně jinou vzniklou újmu. K přijetí objednávky zboží ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy, dochází v okamžiku, kdy je Kupujícímu ze strany Prodávajícího elektronickou formou (e-mailem) doručeno potvrzení objednávky, kterým se mimo jiné potvrzuje správnost a úplnost vyplnění objednávky ze strany Kupujícího; přílohou potvrzení objednávky je i kopie těchto VOP a reklamačního řádu jako součást potvrzení o uzavření smlouvy. Po odeslání automatizované zprávy o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím, posoudí Prodávající správnost a úplnost objednávky zadané Kupujícím a zjistí-li, že je obsah objednávky Kupujícího správný a úplný, zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky; následně může Prodávající poskytnout Kupujícímu další dodatečné informace o stavu vyřízení objednávky Kupujícího (např. objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno apod.). Je-li pro odeslání objednávky potřeba stisknout tlačítko nebo aktivovat podobnou funkci na webové stránce prodávajícího, toto tlačítko nebo funkce bude označena snadno čitelným způsobem slovním spojením „potvrdit objednávku“.

 

 1. Všechny ceny v Internetovém obchodě jsou uváděny v Kč (korunách českých) s příslušnou sazbou DPH, a stejně tak bez DPH. Způsob dodání zboží musí být definován v objednávce. Upozorňujeme, že Kupující sám nese odpovědnost za úhradu případných dovozních cel, daní nebo jiných zákonných poplatků souvisejících s dovozem objednaného zboží na dodací adresu zadanou Kupujícím - takto vynaložené náklady Prodávající Kupujícímu žádným způsobem neproplácí. Kupující může provést platbu za objednané zboží: (i.) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GOpay nebo (ii.) bezhotovostně platební kartou, nebo (iii.) převodem na bankovní účet Prodávajícího s uvedením čísla objednávky do zprávy pro příjemce, přičemž poplatky za mezinárodní bankovní převod hradí Kupující (v případě převodu na bankovní účet Prodávajícího odešle Prodávající Kupujícímu potvrzení objednávky neprodleně po připsání správně identifikované platby na bankovní účet Prodávajícího).

 

 1. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, je místem plnění kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky Kupujícího sídlo, místo podnikání, resp. bydliště Kupujícího, které je uvedeno v objednávce Kupujícího. Zboží bude dodáno Prodávajícím přímo nebo prostřednictvím využití služeb třetích subjektů; v případě výslovné dohody s Kupujícím může být dodání objednaného zboží uskutečněno jinou vhodnou formou. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu. V případě, že Kupujícim není spotřebitel, zboží je dodané jeho předáním k přepravě smluvnímu přepravci nebo jeho předáním Kupujícímu. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího, který není spotřebitel, v okamžiku úplného uhrazení kupní ceny za zboží objednané Kupujícím; pokud Kupující, který není spotřebitel, uhradí za objednané zboží celou částku kupní ceny před dodáním zboží, přechází na Kupujícího vlastnického právo v okamžiku, kdy mu bude umožněno se zakoupeným zbožím nakládat. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího, který je spotřebitel, převzetím koupené věci. Do doby přechodu vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího, má Kupující veškeré povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky na vlastní náklady řádně opatrovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží ve vlastnictví Prodávající

 

 1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu po potvrzení objednávky Prodávajícímu nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky Kupujícímu. Není-li Prodávající schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě 30 dnů uvedené v předchozí větě těchto VOP, neprodleně o této skutečnosti uvědomí Kupujícího e-mailem a v případě, že Kupující již objednané zboží uhradil, vrátí Prodávající Kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 15 dnů od uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě těchto VOP nebo se s Kupujícím dohodne na náhradním plnění.

 

 1. Pro případ, že bude objednané zboží doručeno smluvním přepravcem, uděluje Kupující Prodávajícímu právo poskytnout smluvnímu přepravci osobní údaje potřebné pro doručení zboží (jméno, příjmení / obchodní firma, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa).

 

 1. K potvrzení objednávky ve smyslu článku 5. těchto VOP Prodávající přiloží Kupujícímu i doklad o koupi zboží (fakturu) v elektronické podobě, která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Vyplněním a doručením objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s tím, aby mu Prodávající zaslal fakturu v elektronické podobě (dále jen „Elektronická faktura“). Kupující a Prodávající berou na vědomí, že Elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v listinné podobě, a že vystavením Elektronické faktury již Prodávající není povinen posílat Kupujícímu fakturu v listinné podobě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Elektronická faktura považuje za doručenou třetím dnem po odeslání na adresu e-mailové schránky uvedené Kupujícím v objednávce.

 

 1. V případě, že Kupující nepřevezme objednané zboží, mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění Prodávajícího, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, neoznámil uložení zásilky, Kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal apod.), je Prodávající oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti. Kupujícímu, který nepřevzal objednávku, bude zaslána e-mailem zpráva s žádostí o informaci, zda má Kupující zájem o opětovné doručení objednaného zboží. Neodpoví-li Kupující na výzvu Prodávajícího ani do 7 dnů ode dne odeslání výzvy na emailovou adresu Kupujícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Požádá-li Kupující o opětovné odeslání vrácené zásilky, přidá Prodávající k celkové ceně zásilky objednaného zboží náklady na dopravu dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě předem provedené úhrady kupní ceny za objednané zboží, jakož i nákladů na dopravu, resp. poštovné.

 

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce či dodavatel zboží sjednaného ve smlouvě přeruší výrobu nebo provede tak závažné změny, které znemožní splnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již uhrazenou cenu za zboží sjednané ve smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů (i) ode dne převzetí zboží, (ii) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, (iii) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy (i) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, (ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, (iii) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího, (iv) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, (v) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (vi) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, (v) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, (iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou poštou nebo kurýrní službou; uvedené neplatí, pokud je Kupující spotřebitel. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy Kupujícího. Pokud Kupující není spotřebitel, je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit převzetí zboží svým podpisem na dokladu o převzetí zboží. Je-li zásilka viditelně poškozena nebo poničena, je Kupující povinen ihned kontaktovat Prodávajícího, aniž by zásilku převzal. Pokud Kupující není spotřebitel, reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je v takových případech potřeba uplatňovat přímo u doručovatele; reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil Kupující doručovateli, nebudou Prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude Kupujícímu poskytnuto. Pokud Kupující je spotřebitel, reklamaci za případné nedodání nebo poškození zboží je potřeba uplatňovat přímo u Prodávající

 

 1. Veškeré přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy.

 

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

 

 1. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Kupující spotřebitel je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu (dále jen „Návrh“) subjektu mimosoudního řešení sporů. Mimosoudním řešením sporu je postup subjektu mimosoudního řešení sporů podle zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jehož cílem je dosažení smírného řešení sporu mezi stranami sporu.

 

 1. Návrh může Kupující podat příslušnému subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je orgán mimosoudního řešení sporů, tj. Česká obchodní inspekce (coi.cz) nebo oprávněný subjekt zapsaný v seznamu podle § 20f odst. 6 Zákona (https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu--171389/); tím není dotčena možnost obrátit se na soud. Stranami sporu jsou v takovém případě Kupující, který podal návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu, a Prodávající, proti němuž Návrh směřuje. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Kupující může podat Návrh rovněž prostřednictvím této online platformy mimosmluvního řešení sporů: http://ec.europa.eu/odr.

 

 1. K podání Návrhu může Kupující využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 VOP.

 

 1. Mimosoudní řešení sporu subjekty mimosoudního řešení sporů je bezúplatné. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

 

 1. Navrhovatel může podat Návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí marným uplynutím této lhůty, jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení spor či uzavřením písemné dohody stran sporu. Dohoda, která vznikne jako výsledek mimosmluvního řešení sporu, je pro strany sporu závazná; tím není dotčena možnost stran sporu obrátit se v téže věci na soud. Neuzavřou-li strany sporu dohodu a subjekt mimosoudního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při mimosoudním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že Prodávající porušil práva Kupujícího podle příslušných právních předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí mimosoudním řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Stane-li se některé ustanovení těchto VOP neúčinným nebo neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP, ledaže by dotčená ustanovení byla vzájemně neoddělitelná. Prodávající a Kupující se v tom případě zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením účinným a neplatné ustanovení ustanovením platným, a to tak, aby co nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení. Do okamžiku nahrazení takového ustanovení podle předchozí věty těchto VOP platí příslušná právní úprava obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Pro tyto VOP je rozhodné právo České republiky s vyloučením použití kolizních norem. Na tyto VOP se nevztahují ustanovení Smlouvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoli následujícího dokumentu. K rozhodování sporů vzniklých na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi jsou příslušné soudy České republiky, přičemž Kupující, kteří jsou spotřebiteli, mohou žalovat Prodávajícího i u soudů členského státu Evropské unie, v němž má daný spotřebitel bydliště.

 

 1. VOP se použijí na smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající zašle v elektronickém formátu .pdf platné a účinné znění těchto VOP a reklamačního řádu, se kterými se měl Kupující možnost seznámit na webové stránce Internetového obchodu a s nimiž vyslovil souhlas před odesláním objednávky během jejího uzavírání zaškrtnutím příslušného políčka, a to společně s potvrzením objednávky Kupujícího .

 

 1. Správce si vyhrazuje právo měnit tyto VOP. Povinnost oznámit změny těchto VOP je splněna jejich zveřejněním na internetové stránce, přičemž změněné VOP se nepoužijí na právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které vznikly před zveřejněním upraveného znění VOP na internetové stránce.

 

 1. Tyto VOP jsou platné od 26.03. 2020 a plně nahrazují jakékoliv předchozí 

Příloha č. 1

 

VZOR

 

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPORU

 

Údaje o spotřebiteli

jméno a příjmení:

bydliště:

adresa pro doručování:

e-mailová adresa:

telefonický kontakt:

 

Údaje o prodávajícím

obchodní jméno / název

místo podnikání / sídlo:

identifikační číslo:

e-mailová adresa:

webová stránka:

telefonický kontakt:

 

Údaje o obchodním případu

datum koupě / podpisu smlouvy:

datum dodání:

místo koupě:

cena zboží nebo služby:

způsob platby[1]:

způsob prodeje[2]:

datum uplatnění reklamace:

datum vyřízení reklamace:

datum uplatnění žádosti spotřebitele o nápravu:

 

[1] Například bankovní převod, hotovost, šek, kreditní karta nebo debetní karta

[2] Například prodejna, elektronický obchod, jiný prodej na dálku (např. nabídkový katalog, telefon), podomní prodej, prodejní akce, trh / veletrh, aukce nebo internetové aukce

 

Popis rozhodujících skutečností včetně uvedení informace, že pokus o vyřešení sporu přímo s prodávajícím byl bezvýsledný (v případě potřeby přidejte další list papíru):

Označení, čeho se spotřebitel domáhá:

Já, níže podepsaný prohlašuji, že jsem v této věci nezaslal stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, že v této věci nerozhodl soud ani rozhodčí soud, že v této věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ukončeno alternativní řešení sporu vyjma ukončení z důvodu výmazu oprávněné právnické osoby z rejstříku.

Datum:

Podpis: